FILMSKA PROGRAMA NA 18-TIOT INTERNACIONALEN FESTIVAL NA FILMSKATA KAMERA  " BRA]A MANAKI " - BITOLA, 24-28.09.1997 
 

 
24. 09. ( SREDA ) PRV DEN 
 

 20 : 30  SVE^ENO OTVORAWE NA FESTIVALOT  

 21 : 00  
GYPSY MAGIC  ( XIPSI MEXIK ) - MAKEDONIJA  , 127 min. 
Re`ija:  Stole Popov  
D.O.P.:  Apostol Trpeski
 23:30 
 SHINE  ( SJAJ )  - AVSTRALIJA , 105 min. 
Re`ija: Skot Hiks  / Scott Hicks  
D.O.P.: Xefri Simpson /  Geoffrey SImpson 
  
 

25. 09.  ( ^ETVRTOK ) VTOR DEN 
 

 17 : 00  
TRI LETNJA DANA ( TRI LETNI DENA )  - SR JUGOSLAVIJA   
 Re`ija:  Mirjana Vukomanovi} 
 D.O.P. :   Milo{ Spasojevi}   
  
20 : 00  
 KIDS RETURN  ( DECATA SE VRA]AAT ) - JAPONIJA, 107min 
 Re`ija : Take{i Kitano /  Takeshi Kitano  
 D.O.P. : Kacumi Janagi{ima /  Katsumi Yanagishima 
 

 22 : 00  

LUNA E L'ALTRA ( LUNA I NEJZINATA SENKA ) -ITALIJA,100 min 
Re`ija: Mauricio Niketi  /  Maurizio Nichetti  
D.O.P. : Luka Bigaci /  Luca Bigazzi 
  
24 : 00 
      POLNO]NA PROGRAMA - EROTSKI PRIKAZNI: 
SLONOVITE NIKOGA[ NE ZABORAVAAT/ Germanija 
 
 SAMBOLIKO, Brazil/ Finska /Germanija 
 
^EKALNICA, Holandija/ Germanija 
   
 
 

 26.09.     (PETOK )  TRET DEN  
 

 17 : 00  
OUTSIDER  ( AUTSAJDER )  -  SLOVENIJA, 100 min. 
 Re`ija: Andrej Ko{ak  
 D.O.P. : Sven Pepeonik 
 

 20 : 00 
 
ACROSS THE LAKE  ( PREKU EZEROTO) - MAKEDONIJA,110min. 
Re`ija: Antonio Mitri}eski 
D.O.P.: Bartolomej Maj 
  
  
 22 : 00 
  BRAT   ( BRAT )  -  Rusija,96 min. 
 Re`ija:  Aleksei Balabanov /  Alexei Balabanov 
 D.O.P.:  Sergei Astakov / Sergei Astakov 
 

  24 : 00  
           POLNO]NA PROGRAMA - EROTSKI PRIKAZNI: 
 
HOLANDSKIOT MAJSTOR / SAD 
  
  
 VRUM, VRUM, VRUM / SAD 
 
 
MOKRO / SAD 
  

 

27. 09.  (SABOTA) ^ETVRTI  DEN 
 

15 : 00  
KAKO JE PO^EO RAT NA MOM OTOKU  
(KAKO ZAPO^NA VOJNATA NA MOJOT OSTROV)- HRVATSKA, 95 min.             (nadvor od konkurencija) 
 Re`ija: Vinko Bre{an 
 D.O.P. :  @ivko Zalar 
 

 17 : 00  
BOLSHE VITA  ( BOL[E VITA ) - UNGARIJA, 96 min. 
 Re`ija:  Ibolia Fekete  
 D.O.P.:  Andra{ [alai 
  
  
 20 : 00  
SLEEPING MAN ( ZASPANIOT ^OVEK )-JAPONIJA, 103 min. 
 Re`ija:  Kohei Oguri  
 D.O.P. :  Osame Maruike 
 

 22 : 00  
SALUT COUSIN! ( ZDRAVO, BRATU^ED!) - AL@IR/FRA., 100 min. 
Re`ija: Merzak ALUA 
D.O.P. : Pjer EM 
 

 24 : 00 
         POLNO]NA PROGRAMA - EROTSKI PRIKAZNI : 
 
NENASITNATA G-|a KIR[ / Vel. BRITANIJA 
  
VRATA VO OBLACI / INDIJA 
  
DOPRI ME / AVSTRALIJA

   
  
 

28. 09.    (NEDELA)  PETTI DEN 
 

17 : 00  

2.  MICROCOSMOS ( MIKROKOSMOS ) - FRANCIJA , 73 min.  
 Re`ija/D.O.P.-i : C. Nuriyani, M. Perenu, H. Rifel, T. Ma{ado  
 Directors/ D.O.P.s :  C. Nouridsany, M. Perrenou, H. Ryffel, T. Machado  
( nadvor od konkurencija )
       
 20 : 00  SVE^ENO ZATVORAWE NA FESTIVALOT I DODELUVAWE NA NAGRADITE 
   
 20 : 30       
 FIFTH ELEMENT  ( PETTIOT ELEMENT )-FRANCIJA,127min  
 Re`ija :  Luk Beson / Luc Besson  
 D.O.P. : Tieri Arbogast /  Thierry Arbogast 
 

 Design by: UNet Web Design Team