Во случај на незгода со возило со македонска регистерска ознака

Вашето оштетно побарување треба да го поднесете до осигурителното друштво кај кое предизвикувачот на незгодата бил осигуран од автоодговорност. Вообичаено е оштетното побарување да се поднесува на обрасци кои ги поседува секое осигурително друштво.

Упаство за користење на зелената карта
Случаи на незгода со:

горе ^