MOT - PRAZNIK NA TEATAROT
 
Dovolno e da se ka`e: MOT e ro`ba na 70-te! Za site koi (ne) znaat MOT e kontinuitet na na{ite  “revolucionerni promeni” - na Teatarot "Kaj Sveti Nikita Goltarot", na vesnikot na mladite "Fokus", na... edna “`rtvuvana generacija”, koja denes go “napla}a” svojot dolg. Ra|aweto na Festivalot be{e izblik na pozitivna energija, imaginacija i `elba za promeni na teatarskata  mapa (i mnogu pove}e!) kaj nas, za sozdavawe na novi kriteriumi i vrednosti, podr`uvaj}i gi mladite teatarski tvorci vo potragata po radikalno nova publika i sovremen senzibilitet. Osnova~ite, Domot na mladite "25 Maj" (denes, Mladinski kulturen centar) i  "Otvoreniot  Teatarski Univerzitet" na Esteti~kata laboratorija pri Filosofskiot fakultet vo Skopje, - se vgradija trajno vo sintagmata Mlad Otvoren Teatar, poznat po kratenkata MOT. 

Zreeweto na "Mladiot Otvoren Teatar" permanentno go aktuelizira{e proveruvaweto i doizgraduvaweto na negovata koncepcija, so ogled na toa {to MOT vo svojot raste` gi nadminuva({e) tesnite materijalni i organizatorski ramki vo koi e (i be{e) od osnovaweto vo 1976 godina.  

So raspa|aweto na porane{na Jugoslavija, se raspadna i “edinstveniot jugoslovenski teatarski prostor”(1991), sintagma koja so godini izvonredno dobro funkcionira{e. MOT se najde pred nov predizvik. Starite konvencii, - me|ufestivalskiot odbor na teatarskite festivali i dogovorot za me|u republi~ka sorabotka, - prestanaa da va`at. 

Duri i vo vremeto na sankcii i blokadi MOT uspeva{e da napravi "dupka vo yidot", da se integrira vo Evropa i vo svetot, kako aktiven ~len (od 1992 godina) na Neformalnite Evropski Teatarski Sredbi - NETS (Informal European Theatre Meeting - IETM) so sedi{te vo Brisel, Belgija. Povrzuvaweto so pove}e od 330 teatarski organizacii, festivali, instituti i producenti, - koi svojata sudbina ne ja gledaat vo lokalni ramki, tuku se obiduvaat i uspevaat da vospostavat “sredba” so najaktuelnoto vo teatarot,  - go potvrdi legitimitetot na MOT i go vizira makedonskiot paso{ za vleguvawe vo teatarskata mre`a. MOT e denes del od svetskoto teatarsko semejstvo! 

Procesot na gradeweto na novata koncepcija zapo~nat so "Istra`uvaweto na korenite" (1992) - so sopstvenata produkcija i rimejkot na osnovopolo`nicite na makedonskata drama i teatar, preku "Antikata i mitot", kako i so "Vra}aweto kon avangardata", be{e i preispituvawe na negovite osnovni programski nasoki i celi. Odbele`uvaj}i go svojot 20-ti jubilej (1995)  so temata "Teatarot na krstopat", - MOT za~ekori kon 2000-ta, tuka, vo srceto na Balkanskiot poluostrov na krstopatot me|u sever i jug, istok i zapad za mileniumi, - kako multiteatarska sredba na site onie koi imaat interes i `elba da gi razmenat svoite iskustva i dostigawa. Zaokru`uvaj}i ja svojata koncepcija MOT poambiciozno }e gravitira i kon kooperativnoto prisustvo vo mediteranskiot region, so za~lenuvaweto vo asocijacijata na teatarskite festivali na Mediteranskiot teatarski institut. 

So svoite 22 godini MOT sozdade sopstvena identifikacija i li~na karta: svojot me|unaroden karakter go potvrdi so izvedbata na preku 380 najrazli~ni pretstavi na teatri i alternativni grupi od cela Evropa, od SAD, Kanada, Venecuela, Indija, Japonija, Republika Koreja i od Mali vo Afrika. Vo taa smisla, pokrovitelstvoto i kreativnata poddr{ka na novata koncepcija od strana na Ministerstvoto za kultura na Republika Makedonija, kako i od golem broj ambasadi i diplomatski predstavni{ta vo na{ata zemja, preku nivnite ministerstva za kultura i fondacii na zemjite/ teatrite u~esnici go potvrdi visokiot rejting na MOT. 

Pred po~etokot na sekoja nova teatarska sezona, kon krajot na septemvri i  prvata polovina na oktomvri - MOT se o~ekuva i se do`ivuva kako svoeviden Praznik na Teatarot, za publikata i za u~esnicite! Masoven, otvoren i dostapen za prisustvo i u~estvo na sekogo i sekade, postojano otkrivaj}i novi scenski prostori - od aulata na Filosofskiot fakultet vo dale~nata 1976, preku plo{tadot i ulicite, anovite vo Starata ~ar{ija i tvrdinata Kale, osvojuvaj}i gi scenite na profesionalnite teatarski ku}i i reanimiraj}i go Mladinskiot Kulturen Centar (MKC), - "celiot grad" go presozdava{e vo teatarska scena. MOT stana svoevidna za{titna marka na Skopje. 
 

INegovoto povratno zna~ewe i vlijanie vrz razvojot na makedonskiot teatar, kako i vo po{irokiot eks-jugoslovenski, balkanski ili evropski kontekst }e bide predmet na na{ite sledni istra`uvawa. Zasega, mo`eme da odbele`ime deka najvpe~atliv beleg na MOT ostavija: pantomimi~arite od London koi so Prufrok pri ra|aweto na festivaloto, to~no na pladne vo Aulata na Filosofskiot fakultet go “`igosaa” MOT vo slava na teatarot i ja povedoa pove}eiljadnata publika preku karnevalskata povorka i pretstavata SolSolet  so komedijantite od [panija, Krajot na Evropa od Polska, legendarnata Misa vo A- Mol so SMG od Qubqana, kako i Pandurovata [eherezada, Sun 3 od SAD, kukleniot Magbet od Japonija, Hamlet na ITD od Zagreb, sve~enata parada i ognometot po povod 20-ot rodenden na MOT so Gigantomahija na Plasti~arite od Francija, koi go ispolnija centarot na gradot so najbrojnata motovska publika, do Trite `ivoti na Lusi Kabrol vo nezaboravnata izvedba na Teatarot de Komplisiti od London, koja po poslednata 300-ta izvedba be{e pozdravena so ovacii - akterite i publikata ja peeja zaedno pesnata od pretstavata (od na{ite krai{ta)... I samo ovie nekolku pretstavi, afirmirani na svetskite teatarski festivali, ja potvrduvaat validnosta na motovskiot koncept. Tuka bea promovirani i najzna~ajnite imiwa na porane{nata jugoslovenska teatarska scena, nekoi od niv na MOT go imaa i svoeto “ogneno kr{tevawe” a ne pomali se i problesocite na makedonskata teatarska alternativa (i avangarda!), me|u koi Teatarot na Romite Pralipe ostanuva trajno vgraden vo temelite na MOT. 
 

 Da se fati "duhot na vremeto" e prepoznatliv reper na MOT, da se bide aktuelen i vo sredi{teto na svetskite teatarski struewa. Negovata programa e naj~esto rezultat na borbata pome|u `elbite i mo`nostite. Denes, MOT e rezultat na sopstvenata identifikacija so teatarot na dvi`eweto i fizi~kiot teatar, so sovremeniot tancov teatar i streme`ot tie da se inkorporiraat i pottiknat vo na{ata teatarska sredina. 

Mladiot Otvoren Teatar od osnovaweto se zastapuva{e za promocija i poddr{ka na mladite teatarski tvorci, vo toa e dosleden i do dene{ni dni.  MOT-ovskata {irum otvorena vrata osobeno poslednive pet godini, ovozmo`i i realizacija na golem broj festivalski premieri, kako proekti ili ko-produkcii na MOT... prvi~nite rezultati i uspesi na "novite vizii na makedonskata teatarska scena" se evidentni, sepak, nivnite trajni dostreli }e gi proveri sudot na vremeto {to doa|a. 
 
So godini gradej}i go "motovskiot duh" na dru`ewe (i sorabotka!) niz razmena na rezultatite od istra`uvawata i eksperimentot, osobeno vo voninstitucionalnite i alternativni formi, - bez festivalskite kujni i nagradi, - mo`eme da ka`eme deka, - PUBLIKATA, pred se', be{e i ostana beskompromisen  barometar na MOT-ovska selekcija! Ottuka, ako se oslu{ne ehoto na odglasite za poslednite MOT-ovski izdanija,  onie od publikata niz razgovorite do dlaboko vo no}ta, od teatarskata kritika i od mediumite a  osobeno od u~esnicite i gostite, mo`e da se ka`e deka MOT go pronajde vistinskiot pat! Da povtorime: "So sepoevidentnite vrednosti, {to stanaa negova konstanta i raste` -  MOT stanuva nezaobikolna teatarska manifestacija na Balkanot, pred se’, kako edna od dvi`e~kite  sili na sopstvenata i na integracijata na na{ata zemja vo semejstvoto na kulturite (i osobeno na teatarot) na Evropa i na svetot". Kolku toa simboli~no da zvu~i, MOT go ovozmo`uva({e)  "probivot niz yidot"! 

 Zna~i, na krajot na epohata, pred zagado~niot 21-vi vek odredeni istra`uvawa (i novi soznanija) se zavr{uvaat ili se pojavuvaat kako svoeviden rimejk: [to, kako i kade ponatamu?! MOT go postavi globalnoto pra{awe za preispituvawe i prevrednuvawe na postoe~kite vrednosni sistemi i teatarski poetiki, vo potraga po Teatarot na idninata! Dali kon Teatar vo koj (}e) dominira kompjuterizacijata, videoto, laserite i drugi novi tehnologii?! Teatar bez zborovi, na simboli i znaci...