GRADEL  ILIJA  MANASTIR
Gradel Ilija manastir,
Gradel Ilija manastir , of aman , aman,
Na vrv na Pirin Planina.
Ozdola ide Ilina,
Ozdola ide Ilina , of aman , aman,
I na Ilija govori:
"Zemi me batko Ilija,
Zemi me batko Ilija , of aman , aman,
Vo tvojta temna }elija."
"Ne mo`am sestro Ilino,
[to ti se rusi kosite , of aman , aman,
I ti igraat o~ite."
"Kosite }e gi ise~am
O~ite }e si gi skrotam 
Kosite }e gi ise~am , of aman , aman,
O~ite }e si gi skrotam. "
.
 
NAZAD