DIREKCIJA ZA KULTURA I UMETNOST - SKOPJE

 

(Nedela) (Ponedelnik) (Vtornik) (Sreda) (^etvrtok) (Petok) (Sabota)
21.06.1998 22.06.1998 23.06.1998 24.06.1998 25.06.1998 26.06.1998 27.06.1998
28.06.1998 29.06.1998 30.06.1998 01.07.1998 02.07.1998 03.07.1998 04.07.1998
05.07.1998 06.07.1998 07.07.1998 08.07.1998 09.07.1998 10.07.1998 11.07.1998
12.07.1998 13.07.1998 14.07.1998 15.07.1998 16.07.1998 17.07.1998 18.07.1998
19.07.1998 20.07.1998 21.07.1998 22.07.1998 23.07.1998 24.07.1998 25.07.1998
26.07.1998 27.07.1998 28.07.1998 29.07.1998 30.07.1998 31.07.1998 01.08.1998
02.08.1998 03.08.1998 04.08.1998 05.08.1998
 
Vo tekot na mesec juli /19-25/ 1998 godina, na VII internacionalen kongres za ekologija, INTECOL, vo Firenca - Italija, Direkcijata za kultura i umetnost - Skopsko leto }e se pretstavi so izlo`bata na karikaturi na tema "Ekologija" na karikaturistot Del~o Mihajlov.
Baletot "Tri sestri" vo koreografija na Jagoda Slaneva vo produkcija na Skopsko leto /1996/ na 22.06.1998 godina }e u~estvuva na Me|unarodniot festival Evropski teatarski dvi`ewa vo Crnogorskoto narodno pozori{te - Podgorica
Del od programite na Skopsko leto }e se realiziraat i vo gradovite [tip,Bitola, Strumica,Kumanovo i Prilep, a del od programite se realiziraat vo sorabotka so Ohridsko leto.

Organizatorot zadr`uva pravo na izmeni vo programata
Organizator:Direkcija za kultura i umetnost na Skopje
bul."Sv. Kliment Ohridski" b.b. p.fah 519
tel/faks ++ 389 91 222-341, 235-064,238-372

Pokroviteli: Gradot Skopje i Ministerstvo za kultura na Republika Makedonija

 Programata se realizira so pomo{ na: Makedonska filharmonija, Makedonski naroden teatar, Dramski teatar - Skopje, Teatar na narodnosti - Albanska drama, Teatar za deca i mladinci - Skopje, Muzej na grad Skopje, Muzej na Makedonija, Muzej na sovremena umetnost, Umetni~ka Galerija "Skopje"-Daut pa{in amam, Muzi~ka mladina na Skopje i Makedonija, Mladinski kulturen centar - Skopje, Skopski xez festival, Centar za organizirawe priredbi - Univerzalna sala, Kulturno-informativen centar - Skopje, Francuski kulturen centar - Skopje, Ambasada na Republika Slovenija,Ambasada na Republika Avstrija, Ambasada na Islamska Republika Iran, Ambasada na Republika Turcija, Sojuz na zdru`enijata na estradnite umetnici na Makedonija, Makedonska radio - televizija, Matica na iselenicite od Makedonija, Turisti~ki sojuz na Skopje, MBUC "Ilija Nikolovski-Luj", Fakultetot za muzi~ka umetnost, Fakultetot za likovna umetnost, Gradski kina. 

Direkcija za kultura i umetnost - Skopje:
Mirko Stefanoski, Nata Keckarovska, Krstana Kuzmanovska, Nikola Gligorov, Zdravko Ko~i{ki, Petranka Georgievska, Velika Ilievska, Stamat Naumovski, Bla`e Dam~evski.
 
21.06.1998 god.
(nedela)
 
 
20,30 

 

 

 
 
 

22,00

 

 

SVE^ENO OTVORAWE NA "SKOPSKO LETO"

Na prviot den na letoto i Svetskiot den na muzikata

Koncert na Makedonskata filharmonija dirigent: Andrej Andreev – Bugarija, solist:Robert Cekov – violina – Holandija

Muzej na Makedonija - Kur{umli an

Izlo`ba "Skulptura hram" od @arko Ba{evski specijalen proekt na Skopsko leto--Muzej na sovremena umetnost

22.06.1998 god.
(ponedelnik)
20,30

  

 

Koncert na @enskiot mladinski hor na Mladinskiot kulturen centar - Skopje, dirigent: Zapro Zaprov-Muzej na Makedonija - Kur{umli an
23.06.1998 god.
(vtornik)
20,30

 

 

22,00

Izlo`ba "Spomeni za edno minato" – makedonskite gradovi niz stari razglednici

Muzej na Makedonija

Multimedijalen proekt na Internaci- onalniot teatarski festival MOT - vo sorabotna so Baletot na MNT

"Artgest" - specijalna pretstava inspirirana od eksponatite vo MSU

"Video interludi" - video prezentacija na dela od kolekcijata na Iskra [ukarova

Premiera na koreodramata "Zalet" - koreografija: Alison Grin - SAD, asistent - re`iser: Iskra [ukarova, muzika na Xon Liri 

Muzej na sovremena umetnost

24.06.1998 god.
(sreda)
20,30
 

22,00

Izlo`ba na grafiki na Lojze Logar - Slovenija - Muzej na grad Skopje

Teatarska pretstava "Antigona" – Sofokle, re`ija: Ahmet Jakupi–Teatar na narodnosti - Albanska drama - Muzej na Makedonija-Kur{umli an

25.06.1998 god.
(~etvrtok)
20,30
 

22,00

Koncert na horot "Muzika viva" Kraw– Slovenija dirigent: Peter [krjanec-Dom na ARM

Izlo`ba na Jovan Balov – Germanija-Muzej na grad Skopje

26.06.1998 god.
(petok)
20,30

 

21,00

 
22,00

Koncert na Ansamblite za narodni pesni i igri "Ko~o Racin" i "Orce Nikolov" od Skopje-Kej pod Kameniot most

Izlo`ba na Olga Drozdoova Borisovna - Sankt Peterburg - Rusija-Kulturno-informativen centar

Teatarska pretstava "Misija" Hajner Miler, re`ija: Kristijan Risteski – MNT Drama

–MNT Teatar "Centar" – Mala scena

 

27.06.1998 god.
(sabota)
20,30

 

 

Koncert na Selva Erdener – sopran i Ahmet Kane~i – gitara - Turcija-Umetni~ka galerija "Skopje" - Daut pa{in amam
28.06.1998 god.
(nedela)
20,30

 

 

 

22,00

Koncert na Me{aniot mladinski hor na Domot na kulturata "Iqo Antevski - Smok" od Tetovo - dirigent: Vlado Srbinovski-Soboren hram "Sv. Kliment Ohridski"

Koncert "Makedonski kompozitori" – studenti na FMU vo klasata na prof. Jasminka ^akar-Muzej na grad Skopje - Koncertna sala

29.06.1998 god.
(ponedlnik)
20,30
 

22,00

Koncert na Estrada na Makedonija-Kej pod Kameniot most

Opera "Marin i Judita" od Qubomir Bran|olica, libreto: Luko Paqetak i Qubomir Bran|olica, solisti: Goran Dinovski - tenor, Slavica Petrovska Gali} -sopran, Anastazija Nizamova Muhi} - mecosopran, Vojkan Jovanovi} - bas, Kirju Lijakovski - bariton, akter:Valentina Bo`inovska-Muzej na Makedonija – Kur{umli an 

30.06.1998 god.
(vtornik)
21,00 Teatarska pretstava "Garderober" Ronald Harvud, re`ija:Dejan Mija~ Jugoslovensko dramsko pozori{te- Belgrad – SRJ-MNT - Teatar "Centar"
01.07.1998 god.
(sreda)
21,00 Teatarska pretstava "Garderober" Ronald Harvud, re`ija:Dejan Mija~ – Jugoslovensko dramsko pozori{te - Belgrad – SRJ-MNT - Teatar "Centar"
02.07.1998 god.
(~etvrtok)
22,00 - Koncert na grupata "TAO"- Danska, Sten Kjed - akusti~na gitara, Vilhem Tomsen - akusti~na gitara, Per Vibskov - bas i violon~elo, Anders Pedersen - tapani 

- Univerzalna sala

03.07.1998 god.
(petok)
20,30  Koncert na Mladi muzi~ki umetnici - Muzej na grad Skopje - Koncertna sala
04.07.1998 god.
(sabota) 
20,30

 

 

 

22,00

Opera - "Orfej" - K.V.Gluk - koncertna izvedba - Mandolinski orkestar pri MKC i horot na prosvetnite rabotnici "Sv. Kiril i Metodij" - Skopje, dirigent: Ramadan [ukri, solisti:Irena Petkova-mecosopran-Sofija-Bugarija, Marija Muratovska-sopran i Slavica Petrovska Gali}-sopran, hor-majstor:Ankica Vitanova, muzi~ka obrabotka:Ramadan [ukri - Muzej na Makedonija - Kur{umli An

"Made in Sarajevo" – Prezentacija na saraevskata video scena - Duwa Bla`evi} – BiH - Muzej na sovremena umetnost

05.07.1998 god. 
(nedela)
22,00 Premiera na baletot "Junakot i sudbinata" po poemata "Serdarot" re`ija: Jagoda Slaneva libreto: Eftim Kletnikov,-Produkcija Skopsko leto-Suli an- Fakultet za likovna umetnost
06.07.1998 god.
(ponedelnik)
20,30

 

22,00

Izlo`ba "Od srednovekovnoto bogatstvo na Makedonija" - Muzej na Makedonija

Koncert na Bodan Arsovski i "Ezgija orkestra" - Tvrdina Kale

07.07.1998 god.
(vtornik)
22,00

 

20,30

 

Repriza na baletot "Junakot i sudbinata" po poemata "Serdarot" re`ija: Jagoda Slaneva libreto: Eftim Kletnikov, - Suli an

Izlo`ba na Vladimir Mitrovi} - SRJ - Kulturno informativen centar

08.07.1998 god.
(sreda)
22,00 Koncert na grupata "D D Sintezis" - SJF- Muzej na Makedonija-Kur{umli an
09.07.1998 god.
(~etvrtok)
 
20,30 Gala opretski koncert so doma{ni i stranski solisti – dirigenti: Tomislav [opov, Oliver Balaburski, Vawa Nikolovski - Opera na MNT - Muzej na Mekedonija -Kur{umli an
10.07.1998 god.
(petok)
 
21.00 Premiera na teatarskata pretstava "Hamlet" – V. [ekspir, re`ija: Vlado Cvetanovski - Dramski teatar 
11.07.1998 god.
(sabota)
21,00
 

 

23,00

Repriza na teatarskata pretstava "Hamlet" – V. [ekspir, re`ija:Vlado Cvetanovski

Dramski teatar

Teatarska pretstava "Vo samotijata na pamu~nite poliwa" – B.M. Koltes – re`ija:Nik Aper - Slovensko mladinsko gledali{~e – Qubqana - Slovenija - Muzej na Makedonija-Kur{umli an

13.07.1998 god.
(ponedelnik)
20,30 Koncert na stara muzika – Ansambl "Kupren" - Sne`ana Isakovska - sopran, Elena Angelovska - mecosopran i sopran, Mihajlo Arsenski - tenor, Marina ^ado - violina, Blerim Grubi - viola, Metodija \or|iev - violon~elo, Elena Misirkova - orguqi 

Muzej na Makedonija-Kur{umli An

14.07.1998 god.
(vtornik)
22.00

 

 

Koncert na mladi muzi~ki umetnici na MBUC i FMU - Koncertna sala - Muzej na grad Skopje
15.07.1998 god.
(sreda)
21,00

 
23,00

Sve~eno otvorawe na Vtorata svetska sredba na decata begalci od egejskiot del na Makedonija - Skopski saem

"Varijacii ’98" - izlo`ba na studentite na Fakultetot za likovna umetnost pod rakovodstvo na prof:Aleksandar Cvetkovski Muzej na grad Skopje

 

16.07.1998 god.
(~etvrtok)
19,30

 

20,30

Me|unarodna likovna izlo`ba po povod Vtorata svetska sredba na decata begalci od Egejskiot del na Makedonija - Umetni~ka galerija "Skopje"-Daut pa{in amam

Baletska pretstava "Makedonska povest"-Gligor Smokvarski, libreto, scenografija i re`ija:Qubi{a Georgievski, koreografija Olga Milosavleva - Tvrdina Kale

17.07.1998 god.
(petok)
  Vtora svetska sredba na decata begalci od Egejskiot del na Makedonija
18.07.1998 god.
(sabota)
 
 

22,00

Vtora svetska sredba na decata begalci od Egejskiot del na Makedonija

Zavr{en koncert od me|unarodniot seminar po pijano - Koncertna sala - Muzej na grad Skopje

19.07.1998 god.
(nedela)
22,00 Koncert na Gospel muzika – [vedska

Kulturno informativen centar

20.07.998 god.
(ponedelnik)
20,30 Koncert na Stojan Dimov - klarinet, Rita Trp~eva Popovi} - pijano - Muzej na grad Skopje - Koncertna sala
21.07.1998 god.
(vtornik)
 
20,30

 

22,00

Koncert na Saidi – kanon i Farhamad – tapan

Iran -Muzej na grad Skopje - Koncertna sala

Teatarska pretstava "Furka" Ognen Georgievski, re`ija:Awa Su{a teatar "Torpedo"-Belgrad - SRJ - Muzej na Makedonija-Kur{umli an 

22.07.1998 god.
(sreda)
22,00 Teatarska pretstava "Overlaping" avtori: Awa Su{a i Darijan Mihajlovi} – teatar "Torpedo" – Belgrad – SRJ - Muzej na Makedonija - Kur{umli an
23.07.1998 god.
(~etvrtok)
20,30 Koncert na Suzana Bunarovska – sopran i Mirjana Kr{qanin – pijano – Belgrad – SRJ

Umetni~ka galerija "Skopje"-Daut pa{in amam

24.07.1998 god.
(petok)
 
20,30 Koncert na Ana Gaceva – pijano,

Koncert na Klavirsko trio - Ademi Vaqon - violina , Angelovska Vesna - pijano , Metodija \eor|iev - violon~elo - Muzej na grad Skopje - Koncertna sala 

25.07.1998 god. (sabota)
 
20,30

 
 

22,00

Koncert na Kvartetot "Mentis" - Avstrija – Roland Vinkler - violina, Bastian Kristopet - violina, Harald Vinkler - viola, Martin Dorfler - violon~elo - Umetni~ka galerija "Skopje"-Daut pa{in amam

Foto izlo`ba "Skopje - Drezden" na @aklin Merc - Drezden – Germanija i Aleksandar Kondev - Skopje - Muzej na grad Skopje

26.07.1998 god.
(nedela)
20,30

 

 

22,00

Koncert na "Temple Song Hearts" - Anglija

Muzej na grad Skopje- Koncertna sala

 

Ambientalno postavuvawe na skulptura "Rascutuvawe" od Petar Haxi Bo{kov vo centralnoto gradsko podra~je

27.07.1998 god.
(ponedelnik)
20,30
 

22,00

Koncert na Ilinka Manova - pijano –Muzej na grad Skopje- Koncertna sala

Video proekcija "Mali golemi prikazni" na Marija Lind – [vedska - Muzej na grad Skopje

28.07.1998god.
(vtornik)
20,30
 

22,00

Koncert na Mihajlo Trendafilovski - violina - Muzej na grad Skopje- Koncertna sala

Instalacija, preformans, video "Mali golemi prikazni" – izlo`ba na @aneta Vangeli, Oliver Musovi}, Zdenko Bu`ek – Makedonija, Magnus Bartas, Elin Vikstrom, Anika Erikson - [vedska – kurator Suzana Milevska

29.07.1998 god.
(sreda)
 
20,30
 
 

 

22,00

Teatarska pretstava za deca "Ubavicata i yverot" Igor Bojovi}, re`ija:Dimitar Hristov - Teatar za deca i mladinci - Skopje

Muzej na Makedonija-Kur{umli an

AFES - akusti~arski festival- Muzi~ka mladina na Skopje - Muzej na Makedonija - Kur{umli An

30.07.1998 god.
(~etvrtok)
 
 
20,30

 

 22,00

Teatarska pretstava za deca "Sne`ana i sedumte xuxiwa" adaptacija i re`ija:Patar Pa{ov -Teatar za deca i mladinci - Skopje - Muzej na Makedonija - Kur{umli an 

AFES - akusti~arski festival- Muzi~ka mladina na Skopje - Muzej na Makedonija - Kur{umli An

31.07.1998 god.
(petok) 
 
20,30 Teatarska pretstava za deca "Svetlosinoto ku~e Petar" Urban \ula, re`ija:Bowo Lungov - - Teatar za deca i mladinci - Skopje

Muzej na Makedonija - Kur{umli an

01.08.1998 god.
(sabota)
20,30 Koncert na KUD "Goce Del~ev"-Kej pod Kameniot most
03.08.1998 god.
(ponedelnik)
20,30 Koncert na Aleksandro Mastrijanis - pijano - Grcija - Umetni~ka galerija "Skopje" - Daut pa{in amam
04.08.1998 god.
(vtornik)
20,30 Koncert na Kamerniot orkestar na Muzi~ka mladina na Makedonija, dirigent:Sa{a Nikolovski - \umar solist:Filip Puli - tenor - Velika Britanija-Muzej na makedonija - Kur{umli an
05.08.1998 god.
(sreda)
20,30 Teatarska pretstava "Serdarot" Grigor Prli~ev, re`ija: Dimitar Stankovski - N T "Jordan H.K.-Xinot" - Veles-Tvrdina Kale