Персонал

1. д-р Душко Алексовски - претседател (откривач на карпестата уметност во Македонија);
2. Богородка Алексовска, картограф и економ;
3. Георги Гошев - Генерален секретар на Центарот;
4. Слободанка Гошева - задолжена за врска меѓу Светската федерација и Центарот;
5. Сашка Алексовска - потпреседател;
6. Сашо Алексовски - раководител на компјутерското одделение;
7. Академик проф. д-р. Блага Алексова - консултант;
8. проф. д-р. Александар Апостолов - консултант;
9. проф. д-р. Миодраг Календар Хаџи Ристиќ - консултант

 

      Членови на основниот проект:

  д-р.Душко Алексовски - раководител;

                    Членови:
1. проф. д-р.Весела Чинго;
2. проф. д-р.Димитар Ќорнаков;
3. Стојмир Петров;
4. Јовица Станковски, археолог - член;
5. Богородка Алексова, проф - член;
6. Георги Гошев, проф - член;
7. Соња Фотева, археолог - член;
8. Сашка Алексовска , студент - член;.
9. Сашо Алексовски, студент - член;
10. Рубин Земон, етнолог - член;
11. Ирена Таневска, етнолог - член

 
Copyright by MRARC
Designed Maintained and Hosted by UNet