Главни цели на Центарот

1. Завршување на проектот: Карпестата уметност во Македонија (откривање, документирање и презентација;
2. Оргнизирање на Светскиот конгрес за карпеста уметност;
3. Објавување на севкупниот откриен материјал од областа на карпестата уметност;
4. Изградба на зграда на Центарот и вработување на млади луѓе: археолози, информатичари, етнолози и филозофи.

 
Copyright by MRARC
Designed Maintained and Hosted by UNet