DIPLOMATSKI PRETSTAVNI[TVA

Ambasada na Republika Slovenija 
(ul:"Mile  Popjordanov" 12 )  
 tel: 381-226, faks 381-227  

Ambasada na Republika Turcija 
(ul:"Slavej Planina" bb ),   
tel: 113-270, faks:117-024   

Ambasada na Republika Bugarija 
(ul:" Zlatko [najder" br:3) , 
tel:116-320, 229-444, faks :116-139    

Ambasada na Velika Britanija 
(ul:  "Dimitrije ^upovski" , 26),  
,tel:116-772, faks:177-005   

Ambasada na SR Germanija 
(ul:  "Dimitrije ^upovski", 26)  
tel: 117-799, faks:117-713, 110-507   

Ambasada na Italija 
(ul: "8 Udarana Brigada", 22)    
tel: 117-430, faks:117-087   

Ambasada na Francija 
(ul: "\uro \akovik, 6)    
tel: 118-749, faks:117-760   

Ambasada na Albanija 
(ul:" H.T. Karpo{" br:94a)   
 tel: 614-633, faks:226-459   

Ambasada na NR Kina 
(ul:"Mirka Ginova" br:27)   
tel: 364-359, faks:364-382   

Ambasada na Ruskata Federacija 
(ul:"Pirinska" br.44) 
tel:117-160,faks:117-808 

Ambasada na Romanija 
(ul:"Londonska" br:11a),   
tel:331-129,faks:361-130   

Ambasada na SAD 
(ul:"Ilinden" bb),   
tel: 116-180   

Ambasada na Hrvatska 
(ul: "Ivo Lola Ribar", 59)   
tel:127-382, faks:127-421   

Ambasada na SR Jugoslavija 
(ul: "Knez Hadson,  br.2)   
tel: 362-697,tel:361-771,faks:361-845    

Kancelarija za vrski na Republika Grcija 
(ul:" Borka Talevski", 6),    
tel:118-102, 121-084, faks:115-718   

Po~esen Konzulat na  Belgija 
(ul:" Koru{ka", 9), 
tel:317-325  

Po~esen Konzulat na Holandija 
(ul:"Porata Vlae \ blok" br.4),  
tel:331-496  

Generalen Konzulat na [vedska 
(ul:  "Orce Nikolov", 199),   
tel:112-822, faks:112-065   

Generalen Konzulat na R.Avstrija 
(ul: "Kliment Ohridski" bb ),   
tel:126-200, faks:122-282   

Generalen  Konzulat na Japonija i Japonski informativen centar 
(ul: "Ilinden", 9),  
tel:117-440    

Generalen na Kralstvoto Danska 
( C/O A.D Alkoloid-bul: "Aleksanadarmakedonski" br:572) 
tel:614332,611533,lok:233,faks: 614-341 

BIRO ZA SORABOTKA I KONZULARNI RABOTI NA [VAJCARIJA  
(ul:"Naroden Front" 19),  
tel :128-300  

VISOK KOMESERIJAT ZA BEGALCI NA OON 
(ul :"Partizanski Odredi" br.69),  
tel : 110-016 ;Faks : 225-479  

ME\UNARODEN KOMITET NA CRVENIOT KRST 
(ul :"Leninova" br.67), 
tel :110-016, faks :225-479  

Kancelarija na Unicef 
(ul:"Oton @upan~i}" Br.1) 
tel :117-041, 116-882   

SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZCIJA 
(ul : "50 Divizija" bb) 
tel :121-146, 121-142, faks :121-169 

PRESTAVNI[TVO NA STOPANSKA KOMORA NA JUGOSLAVIJA VO RM 
(ul :"Mar{al Tito" br.19), 
tel :130-147, 130-246  

MISIJA NA OBSE  
(ul."M.H.Jasmin " bb),  
tel : 111-143, faks : 111-267