Адреста на ГРАФОС-С е променета.

Новата интернет адреса е: http://www.grafos.com.mk

Вашиот "Browser" автоматски ќе ја вчита новата страница по 10 секунди.
Доколку тоа не се случи кликнете на линкот погоре.