VOVED

        So vekovi nekoi PI[UVA^I na ISTORIJATA na KULTURATA, oddelno na PISMENOSTA (dali od neznaewe ili od drugi pobudi), ja prika`uvale i ja prika`uvaat PRAISTORISKATA i ISTORISKATA VISTINA na MAKEDONIJA kako SODR@ATEL ili VLIJANIE na TU\A CIVILIZACIJA, a MAKEDONECOT go tretirale ili, vo najmala raka, se obiduvale niz vekovite (a nekoi sosedi i denes se obiduvaat) da go proglasat kako GRA\ANSKI MRTOV ^OVEK, odnosno kako CIVILITER MORTUS (civiliter mortus), t.e. za MRTOV GRA\ANIN, odnosno GRA\ANIN na koja i da e BIV[A IMPERIJA ili PODOCNE@NA DR@AVA koj se smeta za MRTOV iako e @IV i koj NEMA (a vo nekoi sosedni dr`avi i denes nema) NIKAKVI GRA\ANSKI PRAVA.
        Takvoto GLEDI[TE kaj nekoi produciralo i se u{te producira ZABLUDA deka, {tom NEKOGA[ navodno MAKEDONECOT bil, a vo nekoi sosedni dr`avi i DENES navodno e GRA\ANSKI MRTOV ^OVEK, toga{ toj navodno NI[TO i NE NAPRAVIL, a S# {to se nao|a na NEGOVATA ETNI^KA TERITORIJA i na teritorijata na NEGOVATA SEGA[NA DR@AVA - REPUBLIKA MAKEDONIJA - navodno e rezultat na "POGOLEMI" KULTURI, na MIGRACIJA na LU\E i NARODI, a toa navodno zna~i deka S# e IMPORT na TU\A CIVILIZACIJA i TU\I CIVILIZACISKI SUPSTRATI, odnosno deka MAKEDONECOT navodno nemal i nema MATERIJALNI DOKAZI za SVOJA AVTENTI^NA KULTURA i PISMENOST, za SVOJA DR@AVA i DR@AVNO UREDUVAWE, za SVOJA NAUKA i OBRAZOVANIE, za SVOJ JAZIK i SVOE PISMO, za SVOI SIMBOLI i SVOJ ETNI^KI IDENTITET itn., t.e. za SVOJA AVTENTI^NA CIVILIZACIJA niz izminatite ILJADOLETIJA.

 


Makedonskiot Poluostrov, Eegejskiot Arhipelag i Krit,
spored Kosmografijata na Klavdij Ptolomej (OK. 100-178 g.n.e.)

 

        Me|utoa, spored makotrpnite mnogugodi{ni prou~uvawa, mo`e da se zaklu~i deka na ovie BALKANSKI PROSTORI MAKEDONCITE ne se doselile od nikade, tuku se STAROSEDELCI najmalku od vremeto na MATRIJARHATOT, t.e. od vremeto na GOLEMATA MAKEDONSKA MITOLO[KA IMPERIJA na TRI KONTINETI; MAKEDONCITE se NAJSTAR NAROD so SOPSTVEN JAZIK i SVOE GLASOVNO (fonetsko) PISMO na Makedonskiot (Balkanskiot) Poluostrov i po{iroko, so SPECIFI^NO, no i PROMENLIVO OP[TESTVENO UREDUVAWE niz iljadoletijata, so bogata ^ETIRIGENERACISKA MITOLOGIJA, koja od EDNOBO[TVO i MNOGUBO[TVO (HAOS, URAN - GEJA so Titanite i Titankite, Kiklopite i Stora~nicite; KRON - REJA so sinovite YEUS - vladetel na svetot, POSEJDON - vladetel na moriwata i HAD - vladetel na podzemniot svet, ta }erkite: Hestija, Demetra i Hera, odnosno SEMO]NITE NEMIRNI 12 OLIMPISKI BOGOVI me|u koi i MAKEDON - eponimot na MAKEDONIJA i so koi neprikosnoveno vladee YEUS, koj se gleda, se znae i se mo`e, a nemu mu pomaga negovata sestra i sopruga HERA) podocna preminuva vo EDNOBO@NA RELIGIJA (YEUS - MARIJA i nivniot sin ISUS HRISTOS, t.e. Sinot Bo`ji "sos krstot"), so NAUKA koja se sostoela od "VI[I" i "NI@I" NAUKI, so STEPENUVAN SISTEM na OBRAZOVANIE, so SVOI najstari, praistoriski VLADETELI, koi se vikale "ZETOVI" i koi, kako najstara, praistoriska FORMA na VLADEEWE, go imale "ZETUVAWETO", a potoa, vo razvieniot DINASTI^KI PERIOD, t.e. vo IV v.p.n.e., kako STESNET OBLIK NA OBEDINETO CARSTVO na GORNA i DOLNA MAKEDONIJA, sozdale odnosno vozobnovile i ISTORISKA IMPERIJA na TRI KONTINENTI so teritorija golema 3,8 milioni kvadratni kilometri, koja vo podocne`niot ISTORISKI PERIOD, preku RIMSKATA, ROMEJSKATA (Vizantiskata) i TURSKATA IMPERIJA, ostavi SVOE ZABELE@ITELNO VLIJANIE vrz RAZVITOKOT na KULTURATA na ^OVE[TVOTO.

 

Rodoslovie na drevnomakedonskoto mnogubo{tvo i ednobo{tvo

PIR M'KED'NZKI
(5000 - 3500 g.p.n.e.)

 

'RBETE 'RXE
(7000 - 5000 g.p.n.e.)

ZET UT'\ UEO^O
(7000 - 5000 g.p.n.e.)

AFEEON OGN'N
(okolu 2100 - 1500 g.p.n.e.)

 

Z'T P'RSA NENO SILNI
(5000 - 4500 g.p.n.e.)

AVTENTI^NI ZAPISI NA IMIWA I PREZIMIWA NA DREVNOMAKEDONSKI ZETOVI, KOI ZETUVALE VO PERIODOT
OD 7000 DO 1385 g.p.n.e.

 

        Imeno, so najnovite istra`uvawa, a osobeno so poslednite rekognoscirawa na terenot na atarot na seloto OSIN^ANI i NEGOVATA OKOLINA, izvr{en vo 1994 godina, so preliminarnite i soodvetnoto arhitektonsko snimawe i foto dokumentirawe na pove}e PRAISTORISKI NAODI (svetili{ta, dolmeni, nadgrobni spomenici, oddelni karpi i kamewa so natpisi i solarni i kosmografski simboli, kerami~ki pe~ati i glineni plo~ki so solarna simbolika, kosmografija i raznovidni natpisi itn.), a osobeno so PALEOGRAFSKITE i PALEOLINGVISTI^KITE ISPITUVAWA i PROU^UVAWA vo periodot 1992 - 1997 godina, na PO^VATA na MAKEDONIJA i PO[IROKO se izdvojuva EDNA dosega nezabele`ana AVTENTI^NA CIVILIZACIJA so MAKEDONSKI JAZIK, drevno MAKEDONSKO GLASOVNO PISMO, so specifi~no MAKEDONSKO "ZETOVSKO ZETUVAWE", kako NAJSTAR OBLIK na VLADEEWE vo SVETOT, so {irum rasprostranet KULT na SONCETO i KOSMOSOT (Univerzumot) itn. Oddelno impresionira faktot {to uspeavme da registrirame DVE PRAISTORISKI MAKEDONSKI FONETSKI PISMA od koi EDNATA AZBUKA bila nameneta za JAVNA, a DRUGATA, verojatno, za TAJNA (mitolo{ko - religiozna) UPOTREBA.