Fundamentalnite poimi na makedonskata civilizacija: "KOSMOS" i "ISTORIJA"

        MAKEDONSKIOT NAROD i MAKEDONSKATA NAUKA, t.e. MAKEDONSKATA CIVILIZACIJA, pokraj NAJSTAROTO FONETSKO PISMO i mnogu drugi pridobivki, mu dale na SVETOT i dva fundamentalni poimi: "KOSMOS" i "ISTORIJA". Imeno, ovie poimi ELINITE, kako ZAEMKI, gi prezele od MAKEDONCITE i gi upotrebuvale i gi upotrebuvaat tvrdejki deka tie navodno se nivna jazi~na produkcija, no bez da ponudat soodvetna etimologija. [to fakti~ki zna~at poimite "KOSMOS" i "ISTORIJA"? Na dreven MAKEDONSKI JAZIK osnovata na poimot "KOSMOS" e obrazuvana od pridavkata "KOS" i imenkata "MOS" i zna~i "KOS MOS", t.e. "ISKRIVEN MOST", pa zatoa drevnomakedonskite ASTRONOMI taka go narekle JATOTO na YVEZDI od MLE^NIOT PAT, koe, gledano od Zemjata ima KRIVA LINIJA so oblik na KOS MOST ili, pak, so ovoj poim ja izrazile ~etvrtata dimenzija na na{ata GALAKSIJA, odnosno na VSELENSKIOT PROSTOR,

Na{ata Galaktika Mle~en Pat poglednata bo~no i odozgora, so nazna~ena mestopolo`ba na Sonceto i na istoriskite supernovi

Kosmografija na centralniot del na Dolnoto svetili{te od lokalitetot "Crna Loma" blizu do seloto Osin~ani, skopsko( 5000 - 4500 g.p.n.e.)

kako {to sovremenite astronomi GLOBULARNITE JATA na SPIRALNATA GALAKSIJA NGC 4594 gi narekle GALAKSIJA "SOMBRERO", M104, bidej}i so svojata forma tie GLOBULARNI JATA se sli~ni na {pansko ili latinoamerikansko SOMBRERO.

Galaktikata Sombrero, M104 (isto taka nare~ena i NGC 4594). Oddale~enosta e okolu 40 milioni svetlosni godini, nad svezdata na sosvezdieto Devica, koe ima okolu iljada miliardi sonca.

[to se odnesuva do fundamentalniot poim "ISTORIJA", toj kako koren ja ima drevnomakedonskata imenka "TR", koja e i najstar oblik na imeto na BOGOT na MOLWATA. So pojavuvaweto na prvite inovacii vo praistorijata, odnosno so

Irodot ili Herodot (484 - 424 g.p.n.e.) od Halikarnas, kogo Ciceron (106 - 43 g.p.n.e.)
go narekol “Tatko na Istorijata”

 

profunkcioniraweto na osnovniot glasoven zakon, t.e. ZAKONOT ZA OTVORENOST NA SLOGOVITE, se dobile formite: "TOR", "TOOR", "TUR", "TUUR", "TAR", "TARA" itn. Od imenkata "TOR" e obrazuvan nesvr{eniot glagol "TORI", a od nego so pomo{ na pretstavkite "S" i "IS" e obrazuvan svr{eniot glagol "STORI" ili "ISTORI", a, spored toa {to site na{i predci "ISTORIJA", vo V v.p.n.e. Jonecot IRODOT ili HERODOT (484 - 424 g.p.n.e.) gi objavil svoite zapisi nasloveni so poimot "ISTORIJA" i na toj na~in se smeta navodno deka gi postavil temelite na naukata nare~ena ISTORIJA, i pokraj faktot {to postojat mnogu postari istorii od negovata. Dokolku ELINITE (Grcite) bi sakale da gi objavat i da gi ka`at so svoj poim izminatite nastani na svoite i na drugite predci, toga{ tie bi trebale da go proizvedat toj svoj poim od soodvetniot niven glagol "KANO" (ka¢nw) > "EKANA" (²ekana) i da gi nare~at delata na svoite predci so poimot "EKANAN" (²ekanan) zatoa {to na drevnomakedonskata sintagma "TIE ISTORIJA" soodvetstvuva elinskata sintagma "AVTI EKANAN" (au¢th¢ ekanan). Sledstveno, toa {to MAKEDONCITE vikaat "ISTORIJA" ELINITE bi trebalo da go vikaat "EKANAN" (²ekanan) .

        So najnovoto DE[IFRIRAWE na pove}e NATPISI, ZAPISI ili TEKSTOVI od krajot na MEZOLITOT i po~etokot na NEOLITOT, pa se do VTORIOT PERIOD na @ELEZNOTO VREME (@ELEZO II), t.e. od 7.000 - 6.000 g.p.n.e. do VII - VI v.p.n.e., se ovozmo`uva POPOLNUVAWE na MNOGU PRAZNINI vo DREVNATA ISTORIJA na MAKEDONSKIOT NAROD i na NEGOVATA OP[TESTVENA FORMACIJA od vremeto na MATRIJARHATOT i raniot PATRIJARHAT, a zdobienite LINGVISTI^KI INFORMACII od oblasta na SINTAKSI^KATA, SEMANTI^KATA i UPOTREBNATA VREDNOST na JAZIKOT, tretiran kako SISTEM na POVRZANI ZNACI pri ve}e prethodno izdiferenciran i razraboten SISTEM na GRAFEMI i FONEMI, ni ovozmo`uva nadminuvawe na NEKOI ZABLUDI, NEDORE^ENOSTI ili POGRE[NI STAVOVI vo NAUKATA vo vrska so problematikata na takanare~enite PI[ANI ZNACI vo NEOLITSKITE KULTURI, t.e. vo ERATA na FUNKCIONIRAWETO na GLASOVNOTO (fonetskoto) PISMO, koe ni ovozmo`uva DE[IFRIRAWE i ZAPOZNAVAWE na ZAPRENIOT i FIKSIRANIOT ARTIKULIRAN GOVOR na NA[ITE PREDCI.
        Denes ve}e sme vo sostojba da izdiferencirame i prezentirame relativno bogat PRAISTORISKI

Natpisi od predistoriskata naselba “Barutnica”
kaj Anzabegovo (7000-6000 g.p.n.e.)

LINGVISTI^KI MATERIJAL od koj mo`e da se izdvoi FONOLOGIJATA, SISTEMOT na JAZI^NITE EDINICI, nivnite SOSTAVNI ODNOSI, nivnite SINTAKSI^KI VRSKI, GRAMATI^KATA SEMANTIKA na ODDELNI JAZI^NI EDINICI itn., t.e. konkretni OSOBENOSTI na NAJSTARATA RAZVOJNA FAZA na MAKEDONSKIOT JAZIK od FIKSIRANI i ZA^UVANI vo AVTENTI^NA FORMA na razni PRAISTORISKI NATPISI, koi slu`at kako DOKUMENT, kako @IV SVEDOK i na najdirekten na~in vr{at identifikacija na AVTOHTONOSTA na PRAISTORISKOTO NASELENIE na MAKEDONIJA i po{iroko na BALKANSKO - ANADOLSKIOT KULTUREN KOMPLEKS.