an-a-1.gif (26090 bytes)

LYRICS

 

a_p_a4.jpg (8024 bytes)                     a_p_a3.jpg (4289 bytes)                     a_p_a9.jpg (5528 bytes)

                                       Before the Rain                        Melourgia                              Nocturnal                                              

                                        Macedonian                   English / Macedonian                     Macedonian